Vivec BV, Buitenland 68, 2880 Bornem (Antwerpen). BTW: BE 0475-903-972.

Contactgegevens:

Bankgegevens:
  • IBAN: BE86 7360 6737 4850
  • BIC: KREDBEBB

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Vivec BV. Het geven van een opdracht aan Vivec impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en bestellingen
Voor iedere opdracht zal Vivec een aangepaste offerte maken die 30 dagen geldig blijft. Vivec zal de werkzaamheden slechts opstarten na ontvangst per mail of post van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende bestelbon/offerte.
Alle opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Als een offerte bestaat uit meerdere onderdelen, bestaat geen verplichting tot levering van één of meerdere delen tegen een overeenkomstig gedeelte van de meegedeelde prijs.

Artikel 3: Facturen
Vivec factureert na afwerking van de opdracht, tenzij de opdracht meer dan 30 dagen in beslag neemt. In dat geval zal Vivec maandelijks  factureren pro rata van de tot dan geleverde prestaties.
Facturen worden altijd binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald leveren van rechtswege verwijlintresten op van 1% per maand. Daarenboven wordt de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR. Vergoeding en intresten zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 4: Goedkeuring door de opdrachtegever
Foto’s, montages, teksten, drukwerken, zullen steeds aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd vooraleer in druk/productie te gaan. Het akkoord van de opdrachtgever ontslaat Vivec van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de vorm, de inhoud en correctheid van de beelden en de teksten.
De opdrachtgever vrijwaart Vivec tevens elke aansprakelijkheid op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens met inbegrip van de eventuele schade die hieruit voortvloeit. Dit geldt eveneens voor de aanspraken door derden met betrekking tot rechten op intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens. Behoudens in geval van opzet is de totale aansprakelijkheid van Vivec beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 5 : Auteursrecht
Vivec behoudt de auteursrechten op alle foto’s die voor de opdrachtgever worden gemaakt.
De factuurprijs omvat het recht voor de opdrachtgever om de foto’s te gebruiken en te reproduceren voor eigen doeleinden. De opdrachtgever verbindt er zich toe om bij iedere foto of in een aparte mededeling in het drukwerk of de website de fotograaf te vermelden met de aanduiding ©katieverkinderen-vivec.be. Bij iedere inbreuk hierop zal de klant een forfaitaire vergoeding van 250 EUR per inbreuk of per inbreukmakende foto als schadeloosstelling verschuldigd zijn.

De opdrachtgever zal geenszins de foto’s doorgeven aan andere mogelijke gebruikers zonder hiervoor Vivec te vergoeden. Deze vergoeding wordt onderling en schriftelijk overeengekomen.

De foto’s van de website www.vivec.be zijn eveneens beschermd door intellectuele rechten en behoren Vivec toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden foto’s op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6: Samenwerking met derden
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Vivec vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie wordt samengewerkt voor de uitvoering van (delen) van de opdracht.
Facturen van derde leveranciers worden, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks door de leverancier aan de opdrachtgever overgemaakt.

Artikel 7: Klachten
Alle klachten m.b.t. de geleverde diensten, de bestelling of de factuur dienen door de opdrachtgever binnen de 14 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven overgemaakt te worden en dit voor zover de opdrachtgever het geleverde nog niet in gebruik heeft genomen, gepubliceerd, bewerkt of verwerkt.

Artikel 8: Rechtbank van Mechelen
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor elk geschil m.b.t. de toepassing en de interpretatie van de algemene voorwaarden in al haar onderdelen.